الیور تویست

الیور تویست

It was past eleven o...
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Oliver Twist, or The Parish Boy's Progress (Tauchnitz Edition)It was past eleven o'clock, and the door was closed. It opened softly on its hinges as Fagin gave a low whistle. They entered, without noise; and the door was closed behind them.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
از آن گذشته بود eleven o'clock ، و درب بسته شد. آن را باز ملایم
لولا در آن به عنوان Fagin داد کم سوت. آنها ، بدون سر و صدا وارد شد ؛
درب و پشت سر آنها بسته شد.