الیور تویست

الیور تویست

The girl had taken a...
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Oliver Twist (Barnes & Noble Classics)The girl had taken a few restless turns to and fro--closely watched meanwhile by her hidden observer--when the heavy bell of St. Paul's tolled for the death of another day. Midnight had come upon the crowded city. The palace, the night-cellar, the jail, the madhouse: the chambers of birth and death, of health and sickness, the rigid face of the corpse and the calm sleep of the child: midnight was upon them all.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
دختر چند نوبت بی قرار شده بود پس وپیش -- از نزدیک تماشا
در عین حال توسط ناظر پنهان او -- وقتی که زنگ سنگین سنت پائول
tolled برای مرگ یکی دیگر از روز. نیمه شب بر آمده بود
شهرستان شلوغ. کاخ ، شب سرداب ، زندان ، تیمارستان :
اتاق تولد و مرگ ، بهداشت ، درمان و استفراغ ، سفت و محکم چهره
از جسد و خواب آرام و کودک : نیمه شب بود بر آنها
تمام.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم