الیور تویست

الیور تویست

'There is nothing un...
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Real Oliver Twist: Robert Blincoe: A life that Illuminates a Violent Age'There is nothing unusual in that,' said the gentleman. 'They have passed me often.' '_Real ones_,' rejoined the girl. 'This was not.'
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
'هیچ چیز غیر عادی در آن وجود دارد ، گفت : نجیب. 'آنها
من اغلب به تصویب رسید. '

'_Real ones_ ،' rejoined دختر. 'این بود. ندارد'

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم