الیور تویست

الیور تویست

There was something ...
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
Oliver Twist (Absolute Classic)There was something so uncommon in her manner, that the flesh of the concealed listener crept as he heard the girl utter these words, and the blood chilled within him. He had never experienced a greater relief than in hearing the sweet voice of the young lady as she begged her to be calm, and not allow herself to become the prey of such fearful fancies.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
بود تا چیزی غیر معمول در رفتار او وجود دارد ، که از گوشت
پنهان به عنوان شنونده crept او شنید دختر مطلق این کلمات ، و
خون سرد در درون او. او بیشتر به حال تجربه نکرده
امداد رسانی در جلسه بیش از صدای شیرین از او به عنوان بانوی جوان خواسته
او را آرام می شود ، و اجازه نمی دهد خودش شکار از برای تبدیل شدن به چنین
ترسان fancies.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم